Regulamin

       Grupy Motocyklowej Powiśle

 

Rozdz.I

1.Nazwa i teren działania.

A. Grupa Motocyklowa Powiśle zrzesza motocyklistów z terenu całego kraju

B.GM Powiśle posiada barwy klubowe oraz logo i prowadzi własną stronę internetową

C.Siedziba klubu mieści się w Gorzycach

D.Terenem działania GM Powiśle jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 

2. Cele działania.

A.Integracja środowiska motocyklowego

B.Propagowanie zasad bezpiecznej jazdy motocyklem

C.Uczestnictwo w zlotach i imprezach motocyklowych

D.Organizowanie imprez motocyklowych (zlotów,festynów itp)

E.Pogłębianie wiedzy o motocyklach

F.Popularyzowanie idei motocyklizmu oraz turystyki motocyklowej

G.Organizowanie oraz czynny udział w akcjach charytatywnych

H.Wspólpraca w organizacji imprez dla dzieci , młodzieży i srodowisk lokalnych

I.Wspólpraca z innymi klubami i stowarzyszeniami motocyklowymi 

 

Rozdz.II

1.Struktura

A.Chapter macierzysty Dąbrowa Tarnowska

B.Chaptery

C.Prospekt Chapter

 

2.Władze klubu

A.Walne zgromadzenie

-Jest najwyższą władzą w GM Powile i tworzą je wzyscy członkowie GM

-Jest zwoływane co 4 lata tj.I kwartał  .2016, I kw.2020

-  Nadzwyczajne Walne zgromadzenie może być zwołane w dowolnym terminie na wniosek prezydenta

- Na wniosek 1/2 liczby ogólnej członków GM Powiśle prezydent w terminie 7 dni 

   od wpłynięcia pisemnego wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia 

    ma obowiązek wyznaczyć termin który nie powinien przekroczyć 30 dni od wpłynięcia 

     wniosku

-Powołuje i odwołuje władze GM

-Powołuje i rozwiązuje chaptery i prospekt Chaptery

-Podejmuje uchwały dotyczące zasadniczych kwestii związanych z działalnocią klubu

-uchwały Walnego zgromadzenia uważa się za ważne jeżeli w głosowaniach brało udział 

  min.3/4 klubu i wniosek przeszedł większością min 50 % głosujących

-głosowania powinny być tajne

 

B.Zarząd

a.Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym

b.Kompetencje zarządu

-Kierowanie bierząca działalnością GM powiśle

-Realizowanie uchwał walnego zgromadzenia

-Reprezentowanie GM na zewnątrz

-Wnioskowanie o przyjęcia lub wykluczenia członków i kandydatów

-Udzielanie kar

-Zwoływanie zebrań

c.Skład zarządu i kompetencje

x.PREZYDENT

-Może byc wybrany z pośród członków o min.stażu klubowym 5 lat

-Kieruje bierząca działalnością GM

-Kieruje pracami zarządu

-Reprezentuje GM na zewnątrz

-W razie konieczności (rezygnacji członka zarządu,sytuacji losowych itp)

po uzyskaniu akceptacji zarządu mianuje nowego członka zarządu który powinien 

uzyskać aceptacje pozostałych członków klubu najpóżniej na następnym rocznym kongresie.

-Dokonuje mianowania na pełnoprawnego członka

-Posiada prawo do nadawania kar względem członków nieprzestrzegających regulaminu

-Po ustaniu kadencji i wyborze nowego prezydenta,dotychczasowy uzyskuje możliwość 

  posługiwania się tytułem Prezydenta chonorowego

x.V-CE PREZYDENT

-Może byc wybrany z pośród członków o min. stażu 3 lata

-Zastepuje Prezydenta podczas jego nieobecności

-Załatwia sprawy formalne Gm

-Odpowiada za dokumentacje GM

x.SKARBNIK

-Może być wybrany z posród członków o min. stażu 3 lata

-Prowadzi gospodarke finansową GM i dokumentację

x.SEKRETARZ

Może być wybrany z posród członków o min. stażu 3 lata

-Prowadzi ewidencję GM

-Odpowiada za przepływ informacji w GM

x. KWATERMISTRZ

-Może byc wybrany z pośród członków o min. stażu 3 lata

-Prowadzi gospodarkę materiałową klubu

 

C.Komisja dyscyplinarno rewizyjna

-Składa się z przewodniczącego i dwóch członków w tym Męża zaufania

-Wybierana jest z pośród członków o min. stażu 2 lata

-Kontrola całokształtu działalności GM

-Wnioskowanie do walnego zgromadzenia i kongresu o udzielenie bądz nieudzielenie

zarządowi GM absolutorium 

-Prowadzenie postepowania wyjaśniającego wobec członka GM w przypadku naruszenia            postanowień regulaminu

-wnioskowanie o zawieszenie lub wykluczenie członka

 

3.Skład Klubu

A.Członek zwyczajny

-po odbyciu stażu jako kandydat min 1 sezon tj od 1 kwietnia do końca roku

-uzyskał akceptację przez głosowanie członków GM

-Został zaprzysięzony przez Prezydenta GM

 

B.Kandydat

-Jest osobą pełnoletnią

-Posiada motocykl i uprawnienia do kierowania nim

-Zgłosił akces wstąpienia do klubu

-Jest rekomendowany przez pełnoprawnego członka klubu tzw.wprowadzający który 

  odpowiada za postawę kandydata i przestrzeganie regulaminu przez okres kandydacki

-Został oficjalnie przedstawiony członkom GM na zebraniu i uzyskał ich akceptację przez 

  głosowanie

                                                                          

C.Członek honorowy

-Tytuł nadawanmy przez Walne zgromadzenie GM osobom szczególnie zasłużonym dla GM Powiśle

 

D.Sympatyk

-osoba nie będąca członkiem klubu wspierająca jego działania i częsciowo uczestnicząca 

w działaniach klubu ,swoją postawą promuje dobre imie GM Powiśle

E.LADY GM

F.JUNIOR 

 

Rozdz.III.

Funkcjonowanie 

1.Prawa

A.Wszyscy członkowie kandydaci i sympatycy posiadają prawo do noszenia barw 

  klubowych odpowiednio do swojego statusu

B.Członkowie i kandydaci mają prawo do uczestniczenia we wszystkich formach      działalności a także prawo do zgłaszania wnisków i postulatów dotyczących tej działalności

C.Bierne i czynne prawa wyborcze przysługują tylko członkom rzeczywistym

 

2.Obowiązki członków 

A.Aktywne uczestniczenie w działalności klubu (zlotach, imprezach kongresach itp)

B.Dbanie o dobre imię GM Powiśle

C.Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu

D.Uczestniczenie w zebraniach i obradach GM

E.Terminowe opłacanie składek członkowskich (tj.za 6 miesięcy do końca stycznia br.

  reszta do końca czerwca br.) Składki obligatoryjnie płacą członkowie i kandydaci

 

3.Ustanie członkostwa

A.na wskutek śmierci członka

B.dobrowolna pisemna rezygnacja

C.wykluczenie na wniosek Dyrektora lub zarządu przegłosowane przez członków GM

D.utraty praw obywatelkich prawomocnym wyrokiem sądu

 

4.Kary

A.Upomnienie

B.Nagana

C.Zawieszenie w prawach cłonka

D.Wykluczenie z klubu

 

5.Barwy i emblematy

A.Obszycia i emblematy są włanością GM Powiśle i w razie ustania członkostwa 

   podlegają zwrotowi a opłaty jakie ponosi członek traktowane są jako opłaty za użyczenie

B.Zabronione jest użyczanie barw osobom postronnym

C.Należy je umieszczać wg. ustalonego wzoru

D.Projekty zatwierdza Prezydent

 

6.Składki członkowskie

-Mogą być wykorzystywane jedynie na realizację celów regulaminowych

 

7.Kongres

-W I kwartale roku następnego Prezydent zwołuje kongres  na którym zarząd zdaje 

  sprawozdanie z działalności za poprzedni rok,rozlicza sie i zatwirdza lub odrzuca budżet 

  w głosowaniu, Dokonuje się mianowań i wykluczeń

 

8.Głosowania

 Wszystkie głosowania GM Powiśle oprócz Walnego zgromadzenia uważa się za ważne

  i wiążace jeżeli brało w nich udział więcej niż 1/2 członków i wniosek przeszedł zwykłą

  większością,przy czym w wypadku remisu głos decydujący należy do prezydenta.

 

Rozdz.IV

Postanowienia końcowe

1.Zmiany w niniejszym regulaminie należa do wyłącznych kompetencji Walnego 

  zgromadzenia GM Powiśle

2.Sprawy nie ujęte w regulaminie mogą być regulowane poprzez uchwały zarządu

3.Członkowie GM wszelkie funkcje wykonują bezpłatnie

4.Do składania oświadczeń woli w imieniu GM Powiśle w tym w sprawach majątkowych 

  uprawnionych jest dwóch członków zarządu w tym Prezydent

5.Informacje na zewnątrz o działalnoci i zamierzeniach GM udziela Prezydent lub osoba 

  przez niego wyznaczona.

 

Click Me

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies? To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk